Maandag - Zaterdag 08:00 - 17:00 0681506276

Privacy policy

Netshox geeft om uw privacy en heeft daarom naast de algemene voorwaarden een aparte privacy policy opgesteld volgens de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) eisen. Daarom verwerkt Netshox uitsluitend gegevens die zij nodig heeft voor het verbeteren van haar dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie die zij over u en uw gebruik van haar diensten heeft verzameld. Netshox stelt uw persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Deze privacy policy is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Netshox. Deze privacy policy beschrijft welke gegevens over u door Netshox worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook wordt er aan u uitgelegd op welke wijze Netshox uw gegevens opslaat en hoe zij uw gegevens tegen misbruik beschermt en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan Netshox verstrekte persoonsgegevens. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 05/06/2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Als u vragen heeft over deze privacy policy kunt u contact opnemen via de contactgegevens aan het einde van deze privacy policy.

1. Doel van de gegevensverwerking

1.1 Algemeen doel van de verwerking

Netshox gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van de dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Netshox gebruikt uw persoonlijke gegevens niet voor (gerichte) marketing. Netshox gebruikt daarentegen de publieke website en bedrijfsnaam van een opdrachtgever ter promotie en/of publiciteit op https://www.netshox.nl. Als u gegevens met Netshox deelt en zij gebruikt deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vraagt Netshox u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen, tenzij anders overeengekomen is. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Netshox of een eed of wettelijke verplichting.

1.2 Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door netshox.nl worden verwerkt met het doel de dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

1.3 Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Netshox op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is Netshox gedwongen uw gegevens te delen, maar Netshox zal zich binnen de mogelijkheden die de wet haar biedt daartegen verzetten. 

1.4 Bewaartermijnen

Netshox bewaart uw gegevens zolang u cliënt van haar bent. Dit betekent dat Netshox uw klantprofiel bewaart totdat u aangeeft dat u niet langer van de diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij Netshox aangeeft zal zij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient Netshox facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal Netshox dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die Netshox naar aanleiding van uw opdracht heeft vervaardigd.

2. Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Netshox wordt verwerkt. Netshox legt u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuurt Netshox om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij Netshox reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal Netshox u vragen zich te legitimeren. Netshox houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreert Netshox geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die Netshox binnen haar systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat Netshox uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt.

2.1 Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die Netshox (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan via de contactgegevens aan het einde van deze privacy policy. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Netshox u op het bij Netshox bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder Netshox deze gegevens heeft opgeslagen.

2.2 Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die Netshox (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan via de contactgegevens aan het einde van deze privacy policy. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Netshox u op het bij Netshox bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

2.3 Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die Netshox (laat) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan via de contactgegevens aan het einde  van deze privacy policy. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Netshox u op het bij Netshox bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

2.4 Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die Netshox (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan via de contactgegevens aan het einde  van deze privacy policy. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Netshox u op het bij Netshox bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die Netshox heeft verwerkt of in opdracht van Netshox door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Netshox in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

2.5 Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Netshox. Als u bezwaar maakt zal Netshox onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zal Netshox afschriften en/of kopieën van gegevens die Netshox (laat) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Netshox verwerkt uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op via de contactgegevens aan het einde van deze privacy policy.

3. Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

3.1 Website

De website is ontwikkeld met software van WordPress en plugins. Persoonsgegevens die u ten behoeve van de dienstverlening aan Netshox beschikbaar stelt, worden met deze partijen gedeeld. WordPress heeft toegang tot uw gegevens om Netshox (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WordPress is op basis van de overeenkomst die Netshox met hen heeft gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. De software ontwikkelaars kunnen gebruik maken van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. De software ontwikkelaars behouden zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

3.2 Webhosting

Netshox neemt webhosting af van het bedrijf SiteGround. SiteGround verwerkt persoonsgegevens namens Netshox en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. SiteGround heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. SiteGround is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

3.3 E-mail

Netshox maakt voor het reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van SiteGround en Google. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en de gegevens van Netshox zoveel mogelijk te voorkomen. Google en Siteground hebben geen toegang tot de postvak van Netshox en Netshox behandelt al haar e-mailverkeer vertrouwelijk.

3.4 Nieuwsbrieven

De website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van de website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van de website en webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via de website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van de website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van de website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

3.5 Reviews

Netshox verzamelt reviews via het platform van Google. Als u een review achterlaat via Google dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Google  deelt deze gegevens met Netshox, zodat zij de review aan uw bestelling kan koppelen. Google publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Google contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat Netshox u uitnodigt om een review achter te laten deelt Netshox uw naam en e-mailadres en informatie met betrekking tot uw order met Google. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Google heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Google behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor heeftt Netshox aan Feedback Company toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Google derden inschakelt.

3.6 Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van de administratie en boekhouding maakt Netshox gebruik van de diensten van e-boekhouden. Netshox deelt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-boekhouden gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

3.7 Back-ups

Voor het opslaan van back-ups maakt Netshox gebruik van de diensten van Dropbox. Dropbox heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Dropbox is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

4. Cookies

4.1 Analyse

Via de website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Netshox gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Netshox verzamelt informatie over uw surfgedrag en deelt deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

5. Wijzigingen in de privacy policy

Netshox behoudt te allen tijde het recht haar privacy policy te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy policy gevolgen heeft voor de wijze waarop Netshox reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerkt, dan brengt Netshox u daarvan per e-mail op de hoogte.

6. Contact

Netshox 
Doelstraat 3 
5101 PA Dongen 
Nederland

Tel: 0681506276
E-mail: info@netshox.nl
Facebook: www.facebook.com/netshox

KVK nr: 69618585 
BTW nr: NL209814950B01

Sluit Menu