Maandag - Zaterdag 08:00 - 17:00 0681506276

Disclaimer

Netshox heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website, en de daarin opgenomen informatie, grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op de website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Netshox streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, garandeert Netshox niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Netshox gewenst moment worden gewijzigd.

Bezoekers van de website van Netshox kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Netshox aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen. 

Hoewel Netshox er naar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Netshox geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Netshox op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Netshox aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van deze links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Netshox de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Netshox wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

Sluit Menu