Maandag - Zaterdag 08:00 - 17:00 0681506276

Algemene voorwaarden

Netshox staat er voor in om vooraf goede afspraken met de opdrachtgevers te maken zodat u achteraf nooit voor verrassingen komt te staan. Om een verschil in verwachtingen zoveel mogelijk te voorkomen, dienen er duidelijke afspraken gemaakt worden en is er een nauwe samenwerking nodig. Voor alle gevallen waarin deze afspraken niet voorzien zijn vallen wij terug op onze algemene voorwaarden. Hierin is onder andere vastgelegd hoe Netshox omgaat met overeenkomsten, betalingen, leveringen, privacy en aansprakelijkheid. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 05/06/2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Als u vragen heeft de algemene voorwaarden kunt u contact opnemen via de contactgegevens aan het einde deze algemene voorwaarden.

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: Iedere (rechts)persoon of particulier die een overeenkomst met Netshox sluit.
1.2 Opdrachtnemer: Netshox.
1.3 Derde(n): een of meer betrokkenen die niet partij zijn bij de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en een opdrachtgever.
1.4 Overeenkomst: De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever met betrekking tot het leveren van diensten en/of producten van welke aard dan ook.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van de opdrachtnemer, alle overeenkomsten die de opdrachtnemer sluit en alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door de opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
2.3 De opdrachtgever verklaart bij het invullen van het aanvraagformulier, het bestellen, het uitbrengen van een eigen aanbod, en/of bij ondertekening van een overeenkomst dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.4 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig en bindend indien de afwijkingen en aanvullingen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen. De afwijkingen en aanvullingen zijn slechts geldig en bindend binnen de overeenkomst waarin de afwijkingen en aanvullingen toegepast worden.
2.5 De opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele inkoop-, algemene en/of andere voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
2.6 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan heeft dat geen gevolgen voor de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. De overige bepalingen blijven volledig van kracht. De opdrachtnemer en opdrachtgever treden in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en strekking van de nietige of vernietigde bepalingen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
2.7 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.8 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.9 Indien de opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
2.10 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere handeling van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, tenzij deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk uitdrukkelijk worden uitgesloten.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn altijd exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
3.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor de opdrachtnemer naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd zoals in bepaling 8.2 van het artikel ‘Wijzigingen en meerwerk’ beschreven is.
3.3 Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor opdrachtnemer van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

4. Betaling

4.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging en het ontvangen van de ‘aanbetaling’, zoals deze in bepaling 6.3 van het artikel ‘Totstandkoming en wijziging overeenkomst’ beschreven is, krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer en is de opdrachtgever verplicht om het werk van de opdrachtnemer volgens afspraak te honoreren. Tevens begint de opdrachtnemer vanaf dat moment met de eerste opzet van een website, mits het benodigd materiaal door opdrachtgever geleverd is.
4.2 De aanbetaling kan enkel worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien de opdrachtnemer de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd, zonder dat (i) het leveren van bepaalde specificaties verhinderd is door opdrachtgever, (ii) bepaalde specificaties nog geleverd moeten worden, (iii) bepaalde optionele specificaties niet gewenst zijn door opdrachtgever of (iv) bepaalde specificaties niet nodig zijn. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het testdomein is klaargezet en werkt volgens de specificaties in de offerte, anders dan de opleveringspecificaties, en de opdrachtnemer kan de website vervolgens niet of niet compleet leveren omdat de opdrachtgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door de opdrachtnemer niet of niet compleet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.
4.3 De opdrachtgever kan de aanbetaling niet terugvorderen wanneer de ontwikkeling van de website langer duurt dan twee maanden of wanneer er 1 ronde met websiteaanpassingen gemaakt is, tenzij anders overeengekomen is.
4.4 Na de ontwikkeling van de website en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal de opdrachtnemer een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag minus de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door de opdrachtnemer overgezet op het hostingdomein van de opdrachtgever en zal de website definitief opgeleverd worden zoals in bepaling 9.13 van het artikel ‘Levering en levertijd’ beschreven is.
4.5 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen €7,50. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
4.6 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door de opdrachtnemer aangewezen bankrekening.
4.7 Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
4.8 De opdrachtnemer is gerechtigd de afgifte van producten en/of diensten die zij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
4.9 De opdrachtnemer heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door opdrachtnemer is ontvangen. Indien vooruitbetaling geweigerd wordt, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade.
4.10 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

5. Onderhoudscontracten

5.1 Deze voorwaarden gelden enkel voor onderhoudscontracten voor een bestaande website.
5.2 Onder het begrip ‘onderhoud’ als bedoeld in dit artikel wordt verstaan:
(i) Het wekelijks doorvoeren van WordPress updates.
(ii) Het wekelijks doorvoeren van plugin updates.
(iii) Het wekelijks maken van back-ups van uw bestanden en database.
(iv) Het wekelijks opschonen van uw WordPress database.
5.3 Indien de opdrachtgever een onderhoudscontract met de opdracht nemer afsluit, krijgt de opdrachtgever toegang tot de back-ups via een dropboxlink. Een back-up houdt in dat de dan geldende instellingen worden opgeslagen. Als gevolg hiervan kan de opdrachtnemer maximaal een 4 weken oude back-up voor de opdrachtnemer terugzetten. Indien de opdrachtnemer behoefte heeft aan het terugzetten van een oudere back-up, zal dit vallen onder meerwerk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
5.4 De opdrachtgever dient er in geval van een onderhoudscontract zorg voor te dragen dat de opdrachtnemer ten allen tijden toegang heeft tot de website, hostingaccount en alle daarbij behorende (inlog)gegevens. Dit betekent onder meer dat het aanpassen van (inlog)gegevens aan de opdrachtnemer gecommuniceerd dient te worden.
5.5 Het onderhoud wordt gewoonlijk verricht vanuit de standplaats van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer kan zodoende op afstand meekijken in het systeem van de opdrachtgever.
5.6 Het updaten van een website thema valt uitdrukkelijk niet onder het onderhoud.
5.7 De opdrachtnemer sluit geen onderhoudscontracten af voor websites zonder Secure Sockets Layer (SSL) verbinding en/of WordPress.
5.8 Indien de opdrachtgever een onderhoudscontract wenst af te sluiten voor complexere multi-website of multi-language website, gelden de reguliere tarieven niet. De tarieven voor dit soort websites worden afgestemd op de complexiteit van de website en dienen schriftelijk te worden overeengekomen.
5.9 Beschikbare updates met betrekking tot de WordPress systeemversie en plugins worden doorgevoerd op het moment dat het onderhoud gepleegd wordt. Het kan voorkomen dat er voor de WordPress systeemversie of bepaalde plugin geen updates beschikbaar zijn. In dit geval hoeft er geen update voor de desbetreffende software uitgevoerd te worden.
5.10 Kosten van een onderhoudscontract gelden voor drie maanden en moeten vooraf, binnen 14 dagen (2 weken) na ondertekening van het contract worden voldaan.
5.11 De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is 30 dagen voor het einde van de contractdatum.

6. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

6.1 Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaves van de opdrachtnemer, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in een aanbieding, offerte en/of prijsopgave uitdrukkelijk en schriftelijk een aanvaardingstermijn wordt gesteld.
6.2 Een aanbieding, offerte en/of prijsopgave vervalt indien de dienst en/of het product waarop de aanbieding, offerte en/of prijsopgave betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
6.3 Een overeenkomst komt tot stand indien er aan de volgende voorwaarden is voldaan:
(i) De aanvaarding van een door de opdrachtnemer voorgelegde aanbieding, offerte en/of prijsopgave is door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen het aanvaardingstermijn aan de opdrachtnemer bevestigd of de opdrachtnemer aanvaardt een aan haar gericht aanbod schriftelijk en ondertekend.
(ii) In geval van een websiteontwikkelingscontract de ‘aanbetaling’ van 50% van het bruto totaalbedrag van de offerte is ontvangen binnen het aanvaardingstermijn of in geval van een onderhoudscontract de ‘aanbetaling’ van 100% van het bruto totaalbedrag van de offerte is ontvangen binnen 14 dagen na ondertekening van het contract/offerte, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
6.4 Kennelijke verschrijvingen en/of vergissingen in de aanbiedingen, offertes en/of prijsopgaves van de opdrachtnemer ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding die daar uit voortvloeien, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
6.5 Een samengestelde aanbieding, offerte en/of prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6.6 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes, prijsopgaves en/of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van de opdrachtnemer.
6.7 Als de opdrachtgever aan de opdrachtnemer gegevens, ontwerpen, tekeningen e.d. verstrekt, mag de opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
6.8 De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze opdrachtgever ontbreekt.
6.9 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte, prijsopgave en/of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
6.10 Aanbiedingen, offertes en/of prijsopgaves gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6.11 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

7. Uitvoering van de overeenkomst

7.1 De opdrachtnemer zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Alle diensten van de opdrachtnemer worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst opdrachtnemer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
7.2 De opdrachtnemer staat in voor een goed werkende website. Zodra de opdrachtgever akkoord gegaan is met het eindresultaat en de website definitief opgeleverd is aan zijn of haar hostingdomein vervalt elke aanspraak over de uitvoering van de overeenkomst.
7.3 De opdrachtgever is gehouden om alle door opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst, volledig en tijdig te verstrekken.
7.4 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte incorrecte en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn. 7.5 Een voorgelegd ontwerp, model en/of voorbeeld door opdrachtgever of opdrachtnemer dient slechts ter indicatie van het eindresultaat, tenzij er uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
7.6 De opdrachtgever krijgt na goedkeuring van het ontwerp één feedbackronde om op- en aanmerkingen te geven dan wel wijzigingen voor te stellen, tenzij anders overeengekomen is. Deze wijzigingen mogen niet van dien aard zijn dat daarmee het design drastisch veranderd moet worden, naar eigen goeddunken van de opdrachtnemer. Enkel kleine wijzigingen kunnen in behandeling worden genomen door opdrachtnemer.
7.7 Op- en aanmerkingen en wijzigingsvoorstellen die na de feedbackronde worden aangedragen, worden als meerwerk gezien en kunnen slechts worden meegenomen als de opdrachtgever bereid is het meerwerk hiervoor te betalen, tenzij anders overeengekomen is. De opdrachtnemer geeft schriftelijk het termijn van de feedbackronde aan bij de opdrachtgever.
7.8 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is.
7.9 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing van de website, zoals de beveiliging van persoonlijke gegevens.

8. Wijzigingen en meerwerk

8.1 Na goedkeuring van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het bestaande design te laten uitvoeren.
8.2 Indien de opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever aan opdrachtnemer worden vergoed volgens de gebruikelijke uurtarieven van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijk schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
8.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties.

9. Levering en levertijd

9.1 De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.
9.2 De opdrachtnemer start zo spoedig mogelijk met het ontwerp en ontwikkeling van een website na schriftelijke opdracht, aanbetaling en aanlevering van het benodigd materiaal.
9.3 Tussentijdse resultaten worden door de opdrachtnemer op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
9.4 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van de opdrachtnemer, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
9.5 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van opdrachtnemer van de betreffende functionaliteit of plugin.
9.6 De opdrachtnemer neemt geen opdrachten aan waarbij de domeinnaam van de opdrachtgever niet beheerd kan worden door opdrachtnemer via een regulier controle paneel van de webhosting aanbieder. Indien tijdens een overeenkomst blijkt dat de domeinnaam van de opdrachtgever niet beheerd kan worden via een regulier controle paneel van de webhosting aanbieder, dan zal de opdrachtgever binnen 14 werkdagen de domeinnaam geheel zelfstandig en op eigen kosten verhuizen naar een andere webhosting aanbieder, of zal opdrachtgever binnen 14 werkdagen een nieuw domeinnaam registreren bij een andere webhosting aanbieder, waar de opdrachtnemer het domeinnaam wel kan beheren via een controle paneel. Kosten en/of schade die hieruit ontstaat aan de kant van opdrachtgever, dan wel aan de kant van opdrachtnemer, zijn geheel voor de rekening van opdrachtgever.
9.7 Een geleverde website wordt voorzien van een Secure Sockets Layer (SSL) verbinding indien: (i) de domeinnaam, waarop de website opgeleverd moet worden, beheerd kan worden door opdrachtnemer via een regulier controle paneel van de webhosting aanbieder en (ii) het mogelijk is om kosteloos een SSL-verbinding aan een domeinnaam te koppelen bij een webhosting aanbieder. Indien wel wordt voldaan aan (i) en niet aan (ii), wordt de website definitief opgeleverd zonder SSL-verbinding, tenzij de opdrachtgever binnen 14 werkdagen de domeinnaam geheel zelfstandig en op eigen kosten verhuist naar een andere webhosting aanbieder, of binnen 14 werkdagen een nieuw domeinnaam registreert bij een andere webhosting aanbieder, waar de opdrachtnemer wel kosteloos een SSL verbinding aan een domeinnaam kan koppelen. Kosten en/of schade die hieruit ontstaat aan de kant van opdrachtgever, dan wel aan de kant van opdrachtnemer, zijn geheel voor de rekening van opdrachtgever.
9.8 Een geleverde website wordt voorzien van een basis SEO pakket, welke bestaat uit: sitemap, robots.txt, meta titels en beschrijvingen, meta keywords, afbeelding titel en alternatieve tekst. De website is zoekmachinevriendelijk wanneer de werkzaamheden uit het basis SEO pakket zijn voldaan. Op verzoek van opdrachtgever, kan de opdrachtnemer extra werkzaamheden leveren met betrekking tot de SEO, zoals minifying, caching, gecomprimeerde afbeeldingen en interne links. Deze extra werkzaamheden vallen onder meerwerk, zoals in bepaling 8.2 van het artikel “Wijzigingen en meerwerk” beschreven is.
9.9 Bij een geleverde website wordt rekening gehouden met de weergave op desktops, tablets en mobiele telefoons. De website is responsief wanneer de website zich aanpast naar het formaat van het apparaat die de website weergeeft. Om een website responsief te maken, maakt Netshox gebruik van software die op haar beurt gebruik maakt van gemiddeldes en/of percentages. Daardoor kan het zijn dat een (nieuw) apparaat de website niet altijd goed weergeeft.
9.10 Een geleverde website wordt gebruiksvriendelijk gemaakt. De website is gebruiksvriendelijk wanneer de menu’s en interne links binnen de website naar behoren werken. Hiertoe behoren uitdrukkelijk niet de uitgaande links.
9.11 Een geleverde website wordt aangemeld bij Google Search Console en Google Business. Ook wordt de geleverde website aangemeld bij Google Analytics voor de bezoekersstatistieken. Om een geleverde website bij deze Google diensten aan te melden, dient de opdrachtgever een Google e-mailadres te hebben of aan te maken en zijn/haar inloggegevens van zijn/haar Google e-mailadres aan opdrachtnemer kenbaar te maken. Indien de opdrachtgever geen Google e-mailadres heeft en er geen wil of kan aanmaken, of zijn/haar inloggegevens van zijn/haar Google e-mailadres niet aan de opdrachtnemer kenbaar wilt maken, wordt de website geleverd zonder de aanmelding bij Google Search Console en Google Business en zonder de aanmelding bij Google Analytics voor de bezoekersstatistieken.
9.12 De definitieve oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website en het klaarzetten van de website op het testdomein.
9.13 Bij definitieve oplevering van een website:
(i) wordt de ontwikkelde website gekoppeld aan het domeinnaam van opdrachtgever
(ii) ontvangt opdrachtgever inloggegevens van de ontwikkelde website en optionele e-mailadres
(iii) de ontwikkelde website wordt voorzien van een SSL verbinding, zoals in bepaling 9.7 van het artikel ‘Levering en levertijd’ beschreven is.
(iv) ontvangt opdrachtgever een Dropboxlink om toegang te krijgen tot een back-up van de ontwikkelde website.
(v) ontvangt opdrachtgever een standaard handleiding hoe de opdrachtgever zelf aanpassingen kan doen op de ontwikkelde website.
(vi) ontvangt opdrachtgever inloggegevens van een e-mailadres op het domeinnaam van opdrachtgever, indien opdrachtgever dit aangevraagd heeft.
(vii) wordt de ontwikkelde website aangemeld bij Google, zoals in bepaling 9.11 van het artikel ‘Levering en levertijd’ beschreven is.
(viii) wordt de ontwikkelde website aan Google gekoppeld voor bezoekersstatistieken, zoals in bepaling 9.11 van het artikel ‘Levering en levertijd’ beschreven is.
(ix) wordt de ontwikkelde website live gezet.

10. Garantie

10.1 Indien door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren producten en/of diensten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de opdrachtgever geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.
10.2 Indien een beroep op garantie van de opdrachtgever gegrond zou zijn, zal opdrachtnemer de te leveren producten en/of diensten herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien de opdrachtnemer de opdrachtgever mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de opdrachtgever de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan de opdrachtnemer.
10.3 Alle eventuele garantieverplichtingen van de opdrachtnemer vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de opdrachtgever of door de opdrachtgever ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals hacking, of indien de opdrachtgever of een derde zonder toestemming van de opdrachtnemer wijzigingen in de door de opdrachtgever geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

11. Reclame

11.1 Eventuele klachten over een door de opdrachtnemer geleverd product, dienen terstond door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld binnen 14 dagen na levering.
11.2 Indien de reclame gegrond is zal de opdrachtnemer deze gebreken trachten te verhelpen.
11.3 Indien 14 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de opdrachtgever niet meer gereclameerd worden. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde product wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
11.4 Indien de opdrachtgever een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft de opdrachtnemer het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de opdrachtnemer in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.
11.5 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

12. Privacy

12.1 Alle door de opdrachtgever aangeleverde persoonlijke informatie blijft vertrouwelijk. Voor wat betreft de zakelijke informatie heeft te gelden dat deze enkel wordt gebruikt voor het vullen van de website.
12.2 Indien een opdrachtgever een domeinnaam en/of webhosting bij een derde wenst te verkrijgen op advies van en/of met behulp van de opdrachtnemer, dan geeft hij met deze aanvraag toestemming dat zijn gegevens gebruikt mogen worden voor het afsluiten van een domeinnaamcontract en/of webhosting contract bij de derde in kwestie. Voor het overige zal gebruikmaking van persoonsgegevens voor welke doeleinden dan ook pas plaatsvinden nadat daartoe de schriftelijke toestemming van de opdrachtgever is verkregen.
12.3 De opdrachtnemer respecteert uw privacy en heeft een aparte privacy policy op de website beschikbaar gesteld volgens de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) eisen. Deze privacy policy beschrijft welke gegevens over u door de opdrachtnemer worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook wordt er aan u uitgelegd op welke wijze de opdrachtnemer uw gegevens opslaat en hoe zij uw gegevens tegen misbruik beschermt en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan de opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens.

13. Intellectueel eigendom en eigendomsrechten

13.1 Al het door de opdrachtnemer vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites, producten of diensten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
13.2 Het eigendom van door de opdrachtnemer verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van de opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan de opdrachtnemer hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is opdrachtnemer gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
13.3 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht, tenzij anders overeengekomen is.
13.4 De opdrachtgever zal al datgene doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken veilig te stellen. Dit betekent in ieder geval dat de opdrachtgever de zaken onder eigendomsvoorbehoud van de opdrachtnemer niet zal verkopen, niet zal verhuizen naar een andere website, niet zal verwerken en/of opnemen in een andere website.
13.5 Alle door de opdrachtnemer in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle verplichtingen, waaronder betalingsverplichtingen, uit de overeenkomst met de opdrachtnemer is nagekomen. Op het moment dat deze verplichtingen zijn voldaan ontvangt de opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten.
13.6 De opdrachtgever is verplicht de benodigde gegevens met betrekking tot de website, domeinnaam en hosting beschikbaar te stellen aan opdrachtnemer. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
13.7 Alle door de opdrachtnemer ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door de opdrachtnemer voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
13.8 Door de opdrachtnemer of anderen ontwikkelde scripts en/of programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van de opdrachtnemer.
13.9 Bij gebruik van open source oplossingen door de opdrachtnemer, rusten er geen copyrightrechten op de geleverde source code.

14. Overmacht

14.1 In geval van overmacht aan de zijde van de opdrachtnemer is de opdrachtnemer gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd de opdrachtnemer toekomende rechten, (i) de uitvoering en verplichtingen van de overeenkomst op te schorten en (ii) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
14.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van de opdrachtnemer zijn ontstaan en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
14.3 Indien de opdrachtnemer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

15. Ontbinding en beëindiging

15.1 De opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn indien (i) deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, (ii) de opdrachtgever afname op het overeengekomen moment weigert, (iii) de opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren (iv) of de opdrachtgever niet of niet tijdig alle gegevens of informatie verstrekt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, alsmede indien de opdrachtgever niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
15.2 In geval van verzuim van de opdrachtgever is de opdrachtnemer gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, (i) de uitvoering en verplichtingen van de overeenkomst op te schorten, (ii) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever (iii) en/of is de opdrachtnemer gerechtigd alle reeds gemaakte kosten, plus 25% tot maximaal 100% van het offertebedrag, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
15.3 In geval van overmacht aan de zijde van de opdrachtnemer, zoals in bepaling 14.1 in het artikel ‘Overmacht’ omgeschreven is, is de opdrachtnemer gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd de opdrachtnemer toekomende rechten, (i) de uitvoering en verplichtingen van de overeenkomst op te schorten en (ii) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
15.4 De opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de opdrachtgever surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. De opdrachtnemer zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
15.5 In geval van ontbinding is opdrachtnemer volledig van haar verplichtingen ontslagen en is zij niet gehouden hetgeen eerder al door haar is ontvangen in welke zin dan ook terug te geven.

16. Aansprakelijkheid

16.1 De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de opdrachtnemer lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer.
16.2 Voor zover de opdrachtnemer bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan de opdrachtnemer op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met opdrachtnemer of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met opdrachtnemer.
16.3 De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. Het materiaal dat door de opdrachtgever wordt aangeleverd aan de opdrachtnemer is eigendom van de opdrachtgever. Tevens is de opdrachtgever verantwoordelijk voor alle content die hij zelf op zijn website plaatst. De opdrachtgever is daardoor volledig aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die voortvloeien uit het onrechtmatig aanleveren of plaatsen van materiaal dat tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen ingaat. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
16.4 De opdrachtnemer garandeert dat de software die door haar gebruikte wordt up-to-date is, waaronder het CMS systeem en plugins. De opdrachtnemer verstrekt geen garanties voor het overige.
16.5 Vanaf het moment dat het product is opgeleverd, zoals in bepaling 9.13 van het artikel ‘Levering en levertijd’ is beschreven, dan is de opdrachtnemer van zijn verplichtingen ontdaan en gaan de afgenomen onderhoudscontracten in. Wanneer er geen onderhoudscontract afgesloten is door de opdrachtgever, dan kan hij dat alsnog doen tegen de dan geldende tarieven. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die zich voordoet in de periode tussen de oplevering en ingang van een onderhoudscontract.
16.6 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van webhostingcontracten en/of domeinregistratiecontracten die de opdrachtgever heeft afgesloten op advies en/of met begeleiding van opdrachtnemer, dan wel de verplichtingen en/of schade die hieruit kan voortvloeien. Wanneer de opdrachtnemer bemiddelt bij een domeinnaam en/of webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die de domeinnaamregistrant en/of webhosting aanbieder stelt. De opdrachtnemer is voorts niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige wanprestatie van de domeinnaamregistrant en/of webhosting aanbieder in kwestie.
16.7 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke wordt veroorzaakt doordat een website ‘laag’ in de zoekresultaten van een zoekmachine geplaatst wordt. Er zijn honderden factoren die de websitewaardering bepalen zoals leeftijd van de website, inhoud van de tekst, keywords, privacy domeinnaam, structuur, leesbaarheid, lengte zinnen, percentage signaalwoorden, titels en subtitels, canonical tags, redirects en permalinks. De opdrachtnemer garandeert daarom niet dat de geleverde websites ‘hoog’ in een zoekmachine geplaatst worden.
16.8 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke wordt veroorzaakt doordat een website niet naar behoren werkt op een bepaald apparaat, browser en/of besturingsapparaat. Om een website responsief te maken, maakt Netshox gebruik van software die op haar beurt gebruik maakt van gemiddeldes en/of percentages. Daardoor kan het zijn dat een (nieuw) apparaat de website niet altijd goed weergeeft.
16.9 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke wordt veroorzaakt door werkende en niet-werkende uitgaande links. Het kan voorkomen dat de webpagina’s, waar de uitgaande links naar navigeren, niet meer bestaan en/of besmettelijke content bevatten.
16.10 De opdrachtnemer in niet aansprakelijk voor schade welke wordt veroorzaakt doordat een websitesnelheid niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.
16.11 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke veroorzaakt wordt doordat de opdrachtgever vasthoudt aan het gebruik van verouderde software.
16.12 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke veroorzaakt wordt door hacking, virussen en malware. De opdrachtnemer kan uitdrukkelijk de veiligheid van de website, en daarmee de gegevens die daaraan verbonden zijn, niet garanderen.
16.13 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke veroorzaakt wordt door het onjuist functioneren, dan wel offline zijn van een website, waarvoor op dat moment een onderhoudscontract liep bij de opdrachtnemer.
16.14 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke veroorzaakt wordt door wijzigingen die de opdrachtgever zelf aanbrengt of laat aanbrengen aan het opgeleverde product of bestaande website en eventuele gebreken die hieruit ontstaan.
16.15 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de opdrachtgever zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
16.16 De totale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer zal in alle gevallen, waaronder een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door opdrachtnemer aan de opdrachtgever te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

17. Wijzing van de algemene voorwaarden

17.1 Opdrachtnemer bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
17.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
17.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

18. Geschillen en toepasselijk recht

18.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
18.2 Op een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
18.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

19. Contact

Netshox
Doelstraat 3
5101 PA Dongen
Nederland

Tel: 0681506276
E-mail: info@netshox.nl
Facebook: www.facebook.com/netshox

KVK nr: 69618585
BTW nr: NL209814950B01

Sluit Menu